1401

درآمد درخشان عملیاتی شرکت سایپا درنیم سال اول سال ۱۴۰۱