گروه سایپا

کاهش دپو فولاد گروه سایپا در فولاد مبارکه اصفهان

برگزاری و تصویب 34 مجمع شرکت های اصلی گروه سایپا