چوگان

آیین ملی چوگان ایران در ارگ جدید بم برگزار گردید.