چانگان CS35 پلاس

اولین عرضه خودروهای وارداتی پس از چهار سال در کشور توسط گروه خودروسازی سایپا

چانگان CS35 پلاس بر اساس اولويت بندی وزارت صمت تخصيص خواهد يافت