پارس‌خودرو

با تکمیل ناقص‌ های گذشته، بالغ بر ۳۴۷ هزار خودرو تجاری شد