٢٠٦

ایران خودرو میزبان مرحله سوم قرعه كشى فروش یکپارچه خودرو

هر ٢٠٦ تيپ دو، ٤٥ ميليون تومان زيان مى دهد