ولوو

افزایش تورم مانع فروش ولوو نشد

کاهش فروش ولوو در آمریکا