وزارت صمت

بهمن ديزل و دريافت تنديس واحد توليدى برتر در روز ملى صنعت و معدن