هيبريد

همكاری سایپا و دانشگاه نوشیروانى در تولید موتور هیبریدی شاهین