همایش کانون کارآفرینی

باید زمینه را برای بهره مندی جامعه از کسب و کار و کارآفرینی آماده کنیم