هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات

امیدواریم سال آینده بیش از 300 شرکت دانش بنیان در این نمایشگاه شرکت کنند

حضور قدرتمند گروه خودروسازی سایپا در نمایشگاه قطعات تهران