هربرت دیس

مدیرعامل فولکس‌واگن پس از مدیریت پرفراز و نشیب برکنار شد