هایما اس۵

هایما اس۵ و اس۷ با قیمت قبلی تحویل مشتریان می‌شود