نمایشگاه خودرو قائم شهر

نقش مهم سایپا در تولید خودروهای اقتصادی