نمایشگاه خودروی مسکو

نمایشگاه خودروی مسکو شروع جدی برای همکاری‌های ایران و روسیه