نماينده مجلس

باور به توان داخلی در محصولات گروه بهمن کاملا مشهود است

وزارت صمت نباید خودروسازان را تکه تکه کند