موسسه فرهنگی ورزشی ایران خودرو

حمید عباسی، سرپرست موسسه فرهنگی ورزشی ایران‌خودرو شد