مشتریان

یکی از دلایل برگزاری نمایشگاه ها جایگاه یابی در ذهن مشتریان است