كرمان خودرو

افتتاح و کلنگ زنی همزمان صنايع خودروسازى كرمان