كد شناسه كالا

ممنوعیت عرضه کالای بدون كد شناسه در پنج گروه کالایی