كارآفرينى

دستیابی به اهداف توسعه کشور منوط به افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد است