قیمت مواد اولیه

احتمال کاهش شدید تولید قطعات خودرو و کاهش تیراژ خودروسازان