قیمت خودروهای داخلی

نمودار صعودی قیمت خودرو

کاهش قیمت خودرو ادامه دارد