قيمت گذارى

قیمت گذاری محصولات شرکت خصوصی، حق سهامدار است

اشتباه شوراى رقابت بايد اصلاح شود

كاهش زيان خودروسازى در گرو حذف قيمت دستورى