قيمت گذارى

كاهش زيان خودروسازى در گرو حذف قيمت دستورى