قيمت دستورى

قیمت گذاری دستوری اصلی‌ترین مانع رشد صنعت خودرو