قيمت خودرو

عرضه خودرو در بورس كالا و

خودروهاى مونتاژى گران مى شوند

افزایش قيمت خودرو در بازار راكد