قهرمان

كن بلاک ، قهرمان و اسطوره رالی و دریفت جهان درگذشت