قطعه ساز

طرح تغییر خودروهای ثبت نامی و رأی شورای رقابت

در مذمت و ستایش ارز (دلار)دریافتی خودرو

آغاز رقابت خودروسازان خصوصی در اهواز

افق توسعه کروز برای تحقق تولید 55 میلیون قطعه در 1401