قطعه‌سازان

استقبال قطعه‌سازان از اجرای فرمان رییس جمهوری در مورد خصوصی سازی خودروسازی

بزرگترین رویداد صنعت خودروی کشور در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی قطعات، لوازم و مجموعه‌های خودرو

عظیمی: تامین مالی برای تحقق هدف تولید در دستور کار ایران‌خودرو

دسترسی قطعه‌سازان به منابع مالی ایران‌خودرو تسهیل می‌شود

مشارکت قطعه‌سازان اراک در ارتقای کمی و کیفی تولیدات ایران‌خودرو

رشد تولید خودرو