قطعات شاهین

موتور ME16 سایپا برای خودرو شاهین دستی و اتوماتیک عرضه خواهد شد

افزایش 33 درصدی تولید قطعات شاهین در چهارماهه نخست سال جاری