قرعه کشی

ادامه روند قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اصرار بر آزمون و خطا

سامانه ثبت سفارش خودرو کفایت لازم را ندارد