فولکس‌ واگن

فولکس‌واگن به دنبال خریدار برای کارخانه خودروسازی روسیه

چرا فولکس مدیر عامل خود را برکنار کرد؟

کاهش ساعات کاری فولکس‌ واگن