فولاد مبارکه

کاهش دپو فولاد گروه سایپا و زمان حمل فولاد آن از فولاد مبارکه اصفهان