فورد موتور

با توجه به افزایش ۲۵ درصدی دستمزد یونیفورها؛ فورد کوتاه آمد!؟