فرماندار قائم شهر

گروه خودروسازی سایپا توان رقابت با خودروسازان سایر کشورها را دارد