عرضه و تقاضای خودرو

شکاف ۴۵درصدی عرضه و تقاضای خودرو در بازار