صنعت خودرو

برنامه‌های وزارت صمت برای حل مشکلات صنعت خودروی کشور

چرا سیاست‌های غلط صنعت خودرو به چشم نمی‌آید تا تحول صورت گیرد!؟