سيبا موتور

عرضه کامیون ۱۲، ۱۸ و ۲۶ تن توسط بهمن ديزل