سایپایدک

تأمين قطعات از توليد کنندگان داخلي در اولويت قرار دارد