سامانه یکپارچه

ادامه روند قرعه کشی در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اصرار بر آزمون و خطا