رخش خودرو

استقبال مردم از پانزدهمين نمايشگاه خودرو در قائمشهر مازندارن