دانش بنیان

تولید قطعات با فناوری پیشرفته مبنای همکاری با دانش‌بنیان‌ ها

پیشنهاد اقتصادی مدیرعامل ایران‌خودرو برای توسعه دانش‌‌بنیان‌ ها