دانشگاه علامه طباطبایی

شورای رقابت، نسخه اقتصاد اسلامی برای صنعت خودرو پیچیده است؟