دافران h7

شایان دیزل با دافران در مشهد حضور خواهد داشت