خودروی ناقص

پرونده تولید خودروی ناقص بسته شد؟

پایان خودرو ناقص در سایت خزر ایران‌خودرو