خودروى ناقص

خودروهاى ناقص سايپا كاهش ٦٠ درصدى داشته است