خودروهای ناقص

رهگیری «خودروهای ناقص»

تکمیل بیش از ۱۵ هزار دستگاه خودرو در کمتر از ۴ ماه

پاکسازی پارکینگ سایپا از خودروهای ناقص