خودروساز

نظری: قیمت‌ گذاری خودرو نباید موجب زیان‌دهی خودروساز شود