خودروسازى

بازديد استاندار کرمان از کارخانه کرمان موتور