خودروسازان

نقش قطعه سازان در ضعف کیفی خودرو

طاهری: باید ریشه‌های زیان خودروسازان را پیدا کنیم

نارضایتی خودروسازان از تداوم فروش یکپارچه وارد مرحله جدیدی شده است.